A MAHOP Irányító Hatóság tájékoztatja a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program felhívásai kapcsán közbeszerzési kötelezettséggel érintett kedvezményezetteket arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott közbeszerzési eljárások esetén utó- vagy utólagos ellenőrzés során az Irányító Hatóság az alábbi dokumentumokat vizsgálja, így azok csatolása/feltöltése szükséges:

1. Kedvezményezett nyilatkozata a Kbt. 19. § szerinti egybeszámítási szabályok figyelembevételéről, valamint becsült értékről, a becsült érték megállapításának módszeréről, illetve a rendelkezésre álló fedezet összegéről.

2. A becsült érték megállapítását alátámasztó dokumentumok, számítások.

3. Az eljárás előkészítésébe bevont, valamint az eljárás lefolytatásában résztvevő Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ) megnevezése, lajstromszámának feltüntetésével, összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozata, amennyiben nem áll ajánlatkérővel munkaviszonyban, az eljárásban való részvételre kötött szerződés.

4. Az eljárás megindításakor, lefolytatásakor hatályos közbeszerzési szabályzat, illetve felelősségi rend.

5. Az ellenőrzésre benyújtott közbeszerzés szempontjából releváns közbeszerzési terv, valamint nyilatkozat, hogy mely sora feleltethető meg az ellenőrzésre benyújtott közbeszerzési eljárásnak.

6. A bíráló bizottsági tagok megbízása (oly módon, hogy a tagok Kbt. 27. § (4) bekezdés szerinti szakértelme megállapítható legyen), összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozataik.

7. Nyilatkozat a döntéshozó személyéről, amennyiben testület a döntéshozó, akkor kérjük a testület valamennyi tagját megnevezni, a döntéshozó(k) összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozata(i).

8. Az ajánlattételi felhívás (hirdetményes eljárások esetén a TED-en, vagy KÉ-ben megjelent hirdetmény) és a közbeszerzési dokumentumok (amennyiben készült útmutató az ajánlattevőknek, műszaki leírás, szerződéstervezet, árazatlan költségvetés, nyilatkozatminták, stb.).

9. A Kbt. 113. § szerinti eljárásban a megjelent Összefoglaló tájékoztatás.

10. Hirdetményes eljárások és Kbt. 113. § szerinti eljárás esetén az érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők nyilvántartása.

11. Az ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok megküldés igazolása.

- Hirdetményes eljárások és Kbt. 113. § szerinti eljárásban az érdeklődők és további 3 kiválasztott ajánlattevő részére, adott esetben a közbeszerzési dokumentumok gazdasági szereplők általi letöltésének igazolása.

- Kbt. 115. § szerinti eljárásban legalább 5 kiválasztott ajánlattevő részére, adott esetben a közbeszerzési dokumentumok gazdasági szereplők általi letöltésének igazolása.

12. Amennyiben releváns, az eljárást megindító ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok módosítása, a módosítás érdeklődő/felhívott gazdasági szereplőknek történő megküldését igazoló dokumentum.

13. Kiegészítő tájékoztatás keretében beérkezett kérdéseket (beérkezésük időpontját tartalmazó átvételi igazolással), valamint az azokra adott válaszokat és érdeklődő/felhívott gazdasági szereplőknek történő megküldésüket igazoló dokumentum.

14. Az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok teljes terjedelmükben.

15. Az ajánlatok átvételéről szóló átvételi igazolás és / vagy pontos érkeztetési dátummal és időponttal ellátott boríték másolat.

16. Bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív.

17. A bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív ajánlattevők részére történő megküldését igazoló dokumentum.

18. Hiánypótlási felhívás, illetve a hiánypótlási felhívás megküldésének igazolása.

19. A hiánypótlási dokumentációk (opcionálisan felvilágosítás kérés stb.).

20. A hiánypótlási dokumentációk (opcionálisan felvilágosítás kérés stb.) átvételét igazoló dokumentum.

21. A kizáró okok és adott esetben az alkalmasság körében rendelkezésre álló adatok ellenőrzésének dokumentumai.

22. Amennyiben releváns, a tárgyalás előtti, illetve a tárgyalást követő bíráló bizottsági jegyzőkönyvek, jelenléti ív, valamint egyéni bírálati lapok.

23. Amennyiben releváns, tárgyalási eljárásra történő meghívó, és megküldését igazoló dokumentum.

24. Amennyiben releváns, tárgyalási jegyzőkönyv, jelenléti ív.

25. Amennyiben releváns, tárgyalási jegyzőkönyv, jelenléti ív ajánlattevők részére történő megküldést igazoló dokumentumok.

26. Amennyiben releváns, végleges ajánlatok érkeztetését igazoló dokumentum.

27. Amennyiben releváns, végleges ajánlatok bontási jegyzőkönyve, jelenléti ív, ezek megküldését igazoló dokumentum.

28. Bíráló bizottsági jegyzőkönyv, jelenléti ív, egyéni bírálati lapok.

29. Ajánlatkérő(k) Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása a kizáró okok és az alkalmasság igazolására.

30. Bíráló bizottsági jegyzőkönyv, döntési javaslat, jelenléti ív, egyéni bírálati lapok.

31. Döntéshozó döntése.

32. Írásbeli összegezés, valamint az összegezés megküldésének igazolása.

33. A Kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tárgyi eljárásban sor került-e

- az ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok módosítására,

- kiegészítő tájékoztatásra,

- hiánypótlási felhívás kiadására,

- felvilágosítás kérésre,

- indokolás kérésre aránytalanul alacsony ár tekintetében,

- indokolás kérésre a lehetetlen, vagy túlzottan magas, alacsony mérték vagy kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalással kapcsolatban,

- számítási hiba javítására,

- iratbetekintés alkalmazására,

- előzetes vitarendezési eljárásra,

- jogorvoslati eljárásra.

Amennyiben igen, úgy valamennyi vonatkozó dokumentum (olyan formában, hogy az adott dokumentum beérkezésének / megküldésének ténye és időpontja egyértelműen megállapítható legyen), jogorvoslat esetén különösen a Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: KDB) értesítő levele a jogorvoslati eljárás megindításáról, valamint a KDB végzése/határozata.

34. Amennyiben releváns, a dokumentumok között ellentmondást feloldó nyilatkozat.

35. Amennyiben az ellenőrzésre benyújtáskor már rendelkezésre áll, az eljárás eredményéről szóló, Közbeszerzési Értesítőben megjelent tájékoztató hirdetmény, vagy a feladásáról szóló igazolás.

36. Amennyiben az ellenőrzésre benyújtáskor már rendelkezésre áll, az eljárás eredményeként megkötött, aláírt szerződés.

37. Amennyiben a közbeszerzési eljárás több projektet is érint, az érintett pályázati azonosítók tételes felsorolása.

38. A dokumentációban (eljárást megindító felhívás, szerződés, szerződéstervezet stb.) feltüntetett pályázati azonosító(k) és a pályázati e-ügyintézés felületen rögzített pályázati azonosító(k) eltérése esetén nyilatkozat az eltérés okáról, valamint az alátámasztó iratok.

https://www.palyazat.gov.hu/a-mahop-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-kzbeszerzsi-eljrsok-ut-vagy-utlagos-ellenrzse-sorn-vizsglt-dokumentumokkal-kapcsolatban