Tájékoztató a földművelésügyi miniszter által kiadható halfogási engedélyekről

Az új halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályok alapján a miniszter által kiadható halfogási engedélyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők:

A miniszter által kiadható halfogási engedélyek két típusa az országos kutatási célú halfogási engedély, valamint a meghatározott halgazdálkodásivízterületekenegyenáramúelektromos eszköz használatával történő halfogásra feljogosító egyedi engedély.

Országos kutatási célú halfogási engedély
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.)55. § szerint tudományos kutatás, valamint a halállományok felmérése és megőrzése céljából a miniszter az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint kutatási célú halfogási engedélyt adhat ki. Az így kiadott engedély alapján végzett halfogási tevékenységről az érintett halgazdálkodásra jogosultat tájékoztatni kell.
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37. § (1) bekezdése szerinta miniszter által kiadott kutatási célú halfogási engedély Magyarország valamennyi halgazdálkodási vízterületén feljogosít halak és más hasznos víziállatok tudományos kutatására, felmérésére és a vizsgálatokhoz szükséges gyűjtésére. E tevékenységek azonban kizárólag a kutatási munkatervhez kapcsolódóan felsorolt mennyiségű és megadott paraméterekkel rendelkező eszközökkel (egyenáramú elektromos eszköz, hálók) végezhetők. A használni kívánt hálóknál szükséges megadni azok mélységét, hosszúságát és szembőségét a darabszámukkal együtt. (Más hasznos víziállat gyűjtése esetén is ezt a típusú engedélyt kell megkérni, és abban az esetben is, ha halfogási célú kutatási tevékenységet kívánnak végezni, de nem kívánnak egyenáramú elektromos eszközt használni).
Védett természeti területen végzett gyűjtés, illetve természetvédelmi oltalom alatt álló fajok begyűjtése ezen engedélyen túlmenően a természet védelméről szóló törvényben előírt egyéb engedélyek birtokában végezhető.
Az országos kutatási célú halfogási engedély kiadására irányuló eljárás tartalmi és formai követelményei:
A Vhr. 38. § (3) bekezdése szerint az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:
˗ a kutatást végző személy szakmai önéletrajzát, haltani kutatások szempontjából releváns publikációs listáját,

˗ a 2 éves várható kutatási munkatervet, különös tekintettel a nemzetközi vagy hazai kutatási programok keretében megvalósuló kutatásokra,

˗ az alkalmazni kívánt eszközök típusát, méretét, mennyiségét (hálóknál: típus, darabszám, hosszúság, mélység, szembőség), és

˗ egyenáramú elektromos eszköz alkalmazása esetén a Hhvtv. 46. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakat igazoló következő dokumentumok másolatát: elektromos halászgép- kezelő munkaköri szakképesítő bizonyítvány, évenkénti elektromos érintésvédelmi felülvizsgálaton átesett elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési okmánya, valamint a Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal(NÉBIH)Földművelésügyi Igazgatóságnálmint halgazdálkodási hatóságnál történt nyilvántartásba vételének igazolása.

Az engedélykérelmet Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrnak címezve postai úton kell benyújtani a Földművelésügyi Minisztériumhoz(a boríték címzése: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter részére;Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.)
Az országos kutatási célú halfogási engedély kiadására irányuló eljárásban a földművelésügyi miniszter kikéri az Országos Halgazdálkodási Tanács véleményét.
Az így kiadott engedély a kiadásától számított 2 évig érvényes, és az engedélyes kérelmére, ha az engedélyes megfelel az engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek, további 2 évvel meghosszabbítható.
A kutatási célú halfogási tevékenység végzése csak az engedélyben felsorolt eszközök alkalmazásával lehetséges.
A kutatási célú halfogási tevékenységet a tevékenység megkezdése előtt 24 órával egyidejűleg be kell jelenteni az érintett halgazdálkodásra jogosultnak és a területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának (idő, hely, egyedszám, össztömeg, eszközök, kutatási cél megadása) faxon vagy e-mailen. Védett természeti területen történő mintavétel esetén a halászatot a működési területe szerint érintett nemzeti park igazgatóságának is be kell jelenteni.
A kutatási célú halfogási tevékenység teljes ideje alatt az abban résztvevők kötelesek jól látható megkülönböztető jelzést viselni, amelyen szerepel a „HALKUTATÁS” felirat.
Az engedélyesnek a kutatás ideje alatt a helyszínen kell tartózkodnia. A kutatási segédek az engedélyes irányítása alatt, bármely az engedélyben szereplő halászeszközt kizárólag az engedélyessel együtt használhatják.
Az engedélyesnek az utolsó kutatási napot követő 30 napon belül elektronikus formában egyszerűsített jelentést kell küldenie a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának, a vizsgált halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási hasznosítójának, a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságának (védett terület esetén), valamint a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztálya (RluIaTVqjxx2TWRUhWRkBmbS5nb3YuaHU=) részére. A jelentésnek tartalmaznia kell: a mintagyűjtést végző személy nevét, munkáltatóját; a mintagyűjtés célját; a mintagyűjtés kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap, óra formátumban); a mintagyűjtés helyszínét (halgazdálkodási vízterület megnevezése, földrészlet vagy GPS koordináták megadása, térképmásolat csatolása); valamint a kifogott halak darabszámát, fajonkénti bontásban.
Ha az engedélyes a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a cselekmény súlyára és ismétlődésére tekintettela kutatási engedély visszavonását kezdeményezheti a miniszternél. 

Egyedi, egyenáramúelektromos eszköz használatára vonatkozóengedély
Az egyedi, egyenáramú elektromos eszköz használatára vonatkozóengedély adotthalgazdálkodási vízterület(ek)en egyenáramú elektromos eszköz használatával történő halfogási tevékenység végzésére vonatkozó, a miniszter által kiadott engedély, illetve tulajdonképpen az egyenáramú elektromos eszköz használatának tilalma alól való egyedi felmentés.
Az egyenáramú elektromos eszköz használatával történő halfogási tevékenység végzését a Hhvtv. 46. § (5)-(8) bekezdése szabályozza. A 46. § (4) bekezdés a) pontja szerint tiltott halfogási eszköznek és módnak minősül „a hal fogásához olyan eszköz használata, valamint halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján történő birtoklása, amelynek működése az elektromos áram halakra kifejtett élettani hatásán alapul”.Az (5) bekezdés szerint: „Kivételt képez a (4) bekezdés a) pontja alól, ha a miniszter egyenáramú elektromos eszköz használatával történő halfogási tevékenység végzésére engedélyt ad.”.
Az (5) bekezdés szerinti engedély kizárólag elektromos halászgép-kezelő képesítéssel rendelkező személynek adható meg. Az így engedélyezett halfogási tevékenységet csak a halgazdálkodási hatóságnál nyilvántartott, minősítési-üzembehelyezési vizsgával rendelkező és évenkénti elektromos érintésvédelmi felülvizsgálaton átesett elektromos eszközzel szabad végezni.
Az engedély kizárólag az abban megjelölt halgazdálkodási vízterület(ek)re, meghatározott időtartamra érvényes.
Az (5) bekezdés szerinti engedély – közösségi jelentőségi halfajok esetében a 16. § előírásainak figyelembevételével – a következő okokból adható meg:
• kutatási célból,
• keltetőházi szaporításhoz szükséges anyahalak begyűjtése,
• ártéren végzett halállomány- és halivadékmentés,
• rendkívüli kár elhárítása miatt szükséges lehalászás,
• tudományos célt szolgáló vizsgálati anyag begyűjtése, vagy
• természetvédelmi célú beavatkozás szükségessége.
Az egyedi, egyenáramú elektromos eszköz használatára vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás tartalmi és formai követelményei:
Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:
- a halfogási tevékenységgel érintett halgazdálkodási vízterület(ek) megjelölését,

- az egyenáramú eszközzel végezni kívánt tevékenység pontos leírását,

- az érintett halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultjának hozzájárulását,

- amennyiben a Hhvtv. 2. § 9. pontja szerinti „halászat” fogalom alá tartozó tevékenységhez kérik, akkor az engedély megadásának előzetes feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen halászati engedéllyel (egyéb esetben, pl. kutatás, anyahal-begyűjtés esetén ez nem szükséges),

- az egyenáramú elektromos eszköz alkalmazásához szükséges, a Hhvtv. 46. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakat igazoló következő dokumentumok másolatát: elektromos halászgép-kezelő munkaköri szakképesítő bizonyítvány, évenkénti elektromos érintésvédelmi felülvizsgálaton átesett elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési okmánya, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)Földművelésügyi Igazgatóságnálmint halgazdálkodási hatóságnál történt nyilvántartásba vételének igazolása.

Az engedélykérelmet Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrnak címezve postai úton kell benyújtani a Földművelésügyi Minisztériumhoz(a boríték címzése: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter részére;Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.)
Az engedély kiadására irányuló eljárásban a földművelésügyi miniszter kikéri az Országos Halgazdálkodási Tanács véleményét.
Az egyenáramú elektromos eszközzel végzett halbegyűjtést az engedélyes köteles a tevékenység megkezdése előtt legalább 24 órával egyidejűleg bejelenteni az érintett vízterületen halgazdálkodásra jogosultnak és a területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának faxon vagy e-mailen. A bejelentésnek tartalmaznia kell az elektromos halászat időpontjának és helyeinek megjelölését, több napos folyamatos halászat esetén a kezdő és a záró napot, a kifogni kívánt halak egyedszámát és tervezett össztömegét, az alkalmazni kívánt eszköz(öke)t, valamint a tevékenységcélját.Védett természeti területen történő elektromos halászatesetén a halászatot a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságának is be kell jelenteni.

Az egyenáramú elektromos eszközzel történő halfogási tevékenység teljes ideje alatt az abban résztvevők kötelesek jól látható megkülönböztető jelzést viselni.

Az engedélyesnek az egyenáramú elektromos eszközzel történő halfogási tevékenység végzésének teljes ideje alatt a helyszínen kell tartózkodnia. Amennyiben az engedélyes halat kíván megtartani további vizsgálatok céljára, akkor fogási naplót köteles vezetni a jogszabályoknak megfelelően.

A tevékenység végzésében segédkezők az engedélyes irányítása alatt, bármely az engedélyben szereplő elektromos eszközt kizárólag az engedélyessel együtt használhatják.

A tevékenység végzésére bejelentett utolsó napot követő 30 napon belül az engedélyesnek elektronikus formában egyszerűsített jelentést kell küldenie a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának, a vizsgált halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási hasznosítójának, a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságának (védett terület esetén), valamint a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztálya (WOxDFzZVNxBa6z4FQWDRUhWRkBmbS5nb3YuaHU=) részére. A jelentésnek tartalmaznia kell: az elektromos eszközt használó személy nevét, munkáltatóját; a tevékenység célját; a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap, óra formátumban); a tevékenység helyszínét (halgazdálkodási vízterület megnevezése, földrészlet vagy GPS koordináták megadása, térképmásolat csatolása); valamint a kifogott halak darabszámát, fajonkénti bontásban.
Ha az engedélyes a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a cselekmény súlyára és ismétlődésére tekintettel az engedély visszavonását kezdeményezheti a miniszternél.