Tájékoztató a földművelésügyi miniszter által kiadható halfogási engedélyekről, a KÜSZ és ENYR rendszerekről

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló jogszabályok alapján a miniszter által kiadható kutató halfogási engedélyekkel, illetve elektromos halászgép egyedi használtára vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők:

1. Elektromos halászeszközök regisztrációja:

Az egyenáramú elektromos eszköz használatával történő halfogási tevékenység végzését a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (továbbiakban: Hhvtv.) 46. § (5)-(8) bekezdése szabályozza. A 46. § (4) bekezdés a) pontja szerint tiltott halfogási eszköznek és módnak minősül „a hal fogásához olyan eszköz használata, valamint halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján történő birtoklása, amelynek működése az elektromos áram halakra kifejtett élettani hatásán alapul”. Az (5) bekezdés szerint: „Kivételt képez a (4) bekezdés a) pontja alól, ha a miniszter egyenáramú elektromos eszköz használatával történő halfogási tevékenység végzésére engedélyt ad.”.

Az egyenáramú elektromos eszközt az Agrárminisztériumnál nyilvántartásba kell venni, amelyet az Elektromoshalászeszköz-nyilvántartási Rendszer (továbbiakban: ENYR) oldalán keresztül lehet megtenni. A nyilvántartásba vételt csak ezen a felületen keresztül lehet benyújtani, papír alapon nem!

A nyilvántartásba vétel folyamata a következő:

A regisztráció után az alábbi dokumentumokat kell feltölteni:

 • az elektromos halászgép minősítési-üzembehelyezési okmányát,
 • az elektromos halászgép – 2 évnél nem régebbi – elektromos érintésvédelmi felülvizsgálatot igazoló dokumentumát,
 • ha nem a tulajdonos regisztrál, akkor egy igazolást, hogy az eszköz tulajdonosa felhatalmazza a bejelentőt a nyilvántartásba vételre.

A KÜSZ rendszer a megadott adatokból automatikusan létrehozza a kérelmet, amelyet a „beküldés” gombbal lehet megküldeni az agrárminiszter részére.

Az adatok ellenőrzése és az esetleges hiánypótlás után az Agrárminisztérium az ENYR rendszerbe feltölti, illetve postai úton megküldi a nyilvántartásról szóló határozatot. (Az egész folyamat ideje kb. 3-4 hét.)

Felhasználói kézikönyv az ENYR rendszerhez

2. A miniszter által kiadható engedélyek iránti kérelem benyújtása:

A miniszter által kiadható engedélyek két típusa az országos kutatási célú halfogási engedély, valamint a meghatározott halgazdálkodási vízterületeken egyenáramú elektromos eszköz halfogási célú használatára feljogosító egyedi engedély.

Mindkét engedélytípust kizárólag a Kutatásiengedély-ügyintéző Szoftveren (továbbiakban: KÜSZ) keresztül lehet igényelni, papír alapon nem!

2.1 Az országos kutatási célú halfogási engedély kiadása

A Hhvtv. 55. § szerint tudományos kutatás, valamint a halállományok felmérése és megőrzése céljából a miniszter az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint kutatási célú halfogási engedélyt adhat ki. Az így kiadott engedély alapján végzett halfogási tevékenységről az érintett halgazdálkodásra jogosultat tájékoztatni kell.
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37. § (1) bekezdése szerint a miniszter által kiadott kutatási célú halfogási engedély Magyarország valamennyi halgazdálkodási vízterületén feljogosít halak és más hasznos víziállatok tudományos kutatására, felmérésére és a vizsgálatokhoz szükséges gyűjtésére. E tevékenységek azonban kizárólag a kutatási munkatervhez kapcsolódóan felsorolt mennyiségű és megadott paraméterekkel rendelkező eszközökkel (egyenáramú elektromos eszköz, hálók) végezhetők, és amennyiben a kutató mintát gyűjt be, annak mennyiségét minden esetben a tevékenységet megelőzően köteles egyeztetni az adott vízterület halgazdálkodási jogosultjával. A miniszteri kutatási célú halfogási engedély szerint végzett tevékenység nem minősül halászatnak, így a mintaként begyűjtött hal sem minősül kifogott halnak,
Védett természeti területen végzett kutatás – függetlenül attól, hogy mintagyűjtés történik-e –, illetve természetvédelmi oltalom alatt álló fajok begyűjtése ezen engedélyen túlmenően a természet védelméről szóló jogszabályokban előírt egyéb engedélyek birtokában végezhető.

A kérelem benyújtásának folyamata a következő a KÜSZ rendszerben:

A regisztráció után az alábbi dokumentumok feltöltése szükséges:

 • a kutatást végző személy szakmai önéletrajza, haltani kutatások szempontjából releváns publikációs listája,
 • a 2 éves várható kutatási munkaterv, különös tekintettel a nemzetközi vagy hazai kutatási programok keretében megvalósuló kutatásokra,
 • az alkalmazni kívánt eszközök típusa, mérete, mennyisége (hálóknál: típus, darabszám, hosszúság, mélység, szembőség),
 • adatvédelmi nyilatkozat.

Az egyenáramú elektromos eszköz alkalmazása esetén a rendszer által felsorolt listából ki kell választani az ENYR-ben előzetesen regisztrált, illetve 2 évnél nem régebbi elektromos érintésvédelmi felülvizsgálattal rendelkező eszköz számát (lásd előző fejezet). Ezenfelül fel kell tölteni az elektromos halászgép jogszerű használatához szükséges végzettség igazolását (bizonyítvány).

A KÜSZ rendszer a megadott adatokból automatikusan létrehozza a kérelmet, amelyet a „beküldés” gombbal lehet megküldeni az agrárminiszter részére.

Az adatok ellenőrzése és az esetleges hiánypótlás után az Agrárminisztérium a KÜSZ rendszerbe feltölti, illetve postai úton megküldi az engedélyről szóló határozatot. (Az egész folyamat ideje kb. 3-4 hét.)

Az engedély 2 évig érvényes, ezt egy alkalommal meg lehet hosszabbítani szintén két évre. A meghosszabbítás lehetőségéről a KÜSZ rendszer automatikus emlékeztetőt küld az engedélyes részére, amikor az lehetővé válik, biztosítva a hosszabbítási kérelem beküldését lehetővé felület elérhetőségét.

A kutatási célú halfogási tevékenység teljes ideje alatt az abban résztvevők kötelesek jól látható megkülönböztető jelzést viselni, amelyen szerepel a „HALKUTATÁS” felirat. Az engedélyesnek a kutatás ideje alatt a helyszínen kell tartózkodnia. A kutatási segédek az engedélyben szereplő halászeszközöket kizárólag az engedélyessel együtt, az engedélyes irányítása alatt használhatják.

A tevékenység megkezdése előtt 24 órával előzetes, a befejezésétől maximum 30 napra utólagos jelentést küldeni szükséges. E jelentések benyújtását szintén a KÜSZ rendszeren keresztül kell elvégezni, amelyeket a rendszer automatikusan megküld az érintetteknek.

Ha az engedélyes a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, az illetékes területi halgazdálkodási hatóság a cselekmény súlyára és ismétlődésére tekintettel a kutatási engedély visszavonását kezdeményezheti a miniszternél.

2.2  Egyenáramú elektromos halászeszköz egyedi használatára vonatkozó engedély kiadása

Az egyenáramú elektromos halászeszköz egyedi használatára vonatkozó, miniszter által kiadott engedély adott halgazdálkodási vízterület(ek)en és megjelölt időpontban vagy időszakban tulajdonképpen az egyenáramú elektromos eszköz általános használatának tilalma alól ad egyedi felmentést.

Az egyenáramú elektromos eszköz használatával történő halfogási tevékenység végzését a Hhvtv. 46. § (5)-(8) bekezdése szabályozza. A 46. § (4) bekezdés a) pontja szerint tiltott halfogási eszköznek és módnak minősül „a hal fogásához olyan eszköz használata, valamint halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján történő birtoklása, amelynek működése az elektromos áram halakra kifejtett élettani hatásán alapul”.Az (5) bekezdés szerint: „Kivételt képez a (4) bekezdés a) pontja alól, ha a miniszter egyenáramú elektromos eszköz használatával történő halfogási tevékenység végzésére engedélyt ad.”.

Az (5) bekezdés szerinti engedély kizárólag elektromos halászgép-kezelő képesítéssel rendelkező személynek adható meg. Az így engedélyezett halfogási tevékenységet csak a halgazdálkodási hatóságnál nyilvántartott, minősítési-üzembehelyezési vizsgával rendelkező és évenkénti elektromos érintésvédelmi felülvizsgálaton átesett elektromos eszközzel szabad végezni.

Az engedély kizárólag az abban megjelölt halgazdálkodási vízterület(ek)re, meghatározott időtartamra érvényes.

Az egyedi engedély a következő okokból adható meg:

 • kutatási vagy oktatási célból,
 • keltetőházi szaporításhoz szükséges törzsállomány begyűjtése,
 • ártéren végzett halállomány- és halivadékmentés,
 • rendkívüli kár elhárítása miatt szükséges lehalászás,
 • tudományos célt szolgáló vizsgálati anyag begyűjtése, vagy
 • természetvédelmi célú beavatkozás szükségessége,
 • állatkerti, édesvízi akváriumi, illetve kiállítási élőállat-bemutató céljából,
 • folyóvíz hosszirányú átjárhatóságának akadályozottsága esetén a halállomány áttelepítéséhez szükséges befogási célból.

A kérelem benyújtásának folyamata a következő a KÜSZ rendszerben:

A regisztráció után az alábbi dokumentumok feltöltése szükséges:

 • a halfogási tevékenységgel érintett halgazdálkodási vízterület(ek) megjelölése,
 • az érintett halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultjának hozzájárulása,
 • az egyenáramú eszközzel végezni kívánt tevékenység pontos leírása,
  nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén a halgazdálkodásra jogosult elektromos halászgép használatával tervezett tevékenységhez való hozzájárulásával,
 • elektromos halászgép-kezelő munkaköri szakképesítő bizonyítvány.

Amennyiben a Hhvtv. 2. § 9. pontja szerinti „halászat” fogalom alá tartozó tevékenységhez kérik, az egyenáramú elektromos halászeszköz egyedi használatára vonatkozó engedély megadásának előzetes feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen halászati engedéllyel (egyéb esetben, pl. kutatás, oktatási tevékenység esetén ez nem szükséges),

Az egyenáramú elektromos eszközt a rendszer által felsorolt listából ki kell választani (csak az előzetesen az ENYR-ben előzetesen regisztrált, illetve 2 évnél nem régebbi elektromos érintésvédelmi felülvizsgálattal rendelkező eszköz száma látszik a listában. (lásd első fejezet).

A kérelem időtartamát a kérelmezőnek kell meghatároznia, azonban maximálisan 1 év lehet.
A KÜSZ rendszer a megadott adatokból automatikusan létrehozza a kérelmet, amelyet a „beküldés” gombbal lehet megküldeni az agrárminiszter részére.

Az adatok ellenőrzése és az esetleges hiánypótlás után az Agrárminisztérium a KÜSZ rendszerbe feltölti, illetve postai úton megküldi az engedélyről szóló határozatot. (Az egész folyamat ideje kb. 3-4 hét.)

Az egyenáramú elektromos eszközzel végzett halfogás megkezdése előtt 24 órával előzetes, a befejezésétől maximum 30 napra utólagos jelentést küldeni szükséges. E jelentések benyújtását szintén a KÜSZ rendszeren keresztül kell elvégezni, amelyeket a rendszer automatikusan megküld az érintetteknek.

Az egyenáramú elektromos eszközzel történő halfogási tevékenység teljes ideje alatt az abban résztvevők kötelesek jól látható megkülönböztető jelzést viselni.

Az engedélyesnek az egyenáramú elektromos eszközzel történő halfogási tevékenység végzésének teljes ideje alatt a helyszínen kell tartózkodnia. Amennyiben az engedélyes halászati tevékenységhez használja az eszközt, akkor a kifogott hal adatainak rögzítésével fogási naplót köteles vezetni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A tevékenység végzésében segédkezők az engedélyben szereplő elektromos eszközt kizárólag az engedélyessel együtt, az engedélyes irányítása alatt használhatják.

Ha az engedélyes a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, az illetékes területi halgazdálkodási hatóság a cselekmény súlyára és ismétlődésére tekintettel az engedély visszavonását kezdeményezheti a miniszternél.

Felhasználói kézikönyv a KÜSZ rendszerhez