Tájékoztató a halászati szakértői tevékenység bejelentésének és az igazolás meghosszabbításának szabályairól

Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken (köztük halászat) a szakértői
tevékenység végzésének feltételeit az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet tartalmazza, melyet a 2012. október 12-től hatályos 106/2012. (X. 11.) VM rendelet módosított.

Az 1/2010. (I.14.) FVM rendelet alapján „agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői tevékenységet az folytathat, aki az egyes szakterületekhez előírt képesítési feltételek valamelyikével rendelkezik és a szakértői tevékenység megkezdését megelőző legalább ötévi szakmai gyakorlatot igazol, továbbá a tevékenység folytatásának szándékát bejelenti.

Aki a szakterületnek megfelelő tudományos fokozattal rendelkezik, a képesítési feltételek megléte esetén szakmai gyakorlat igazolása nélkül is folytathat szakértői tevékenységet.
A szakértői tevékenység nem azonos a szaktanácsadói tevékenységgel. Az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről az 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet rendelkezik.

Az agrártárca 2012. február 1-jétől a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) feladatkörébe utalta az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői névjegyzék vezetését. A NAKVI a szakértői névjegyzék adataiból közzéteszi:

• a szakértő nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
• szakirányú iskolai végzettségét,
• fő szakterületét és részterületét;
• a bejegyzés időpontját;
• a nyilvántartási számot.


A szakértői tevékenység bejelentésével és az igazolás meghosszabbításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

Szakértői tevékenység bejelentése

A szakértői tevékenységet a NAKVI részére kell bejelenteni (a bejelentőlap letölthető a NAKVI honlapjáról. A bejelentésnek tartalmaznia kell:”

• a bejelentő nevét, születési nevét,
• születési helyét és idejét,
• anyja nevét,
• állampolgárságát,
• lakó- és tartózkodási helyét,
• elérhetőségét (telefon, fax, e-mail);
• a rendelet 1. számú mellékletének megfelelően a fő szakterület(ek) (pl. halászat), illetve részterület(ek) (pl. haltenyésztés, halászati ökonómia)  megjelölését;
• a bejelentő iskolai végzettségét;
• az oklevelet kiállító intézmény megnevezését, helyét, az oklevél számát és keltét;
• a korábbi munkahelyek megjelölését, jelenlegi munkahely és munkakörök feltüntetését;
• a bejelentő korábbi tudományos és publikációs tevékenységét;
• a bejelentés dátumát, valamint
• a bejelentő aláírását.

A bejelentéshez csatolni kell:

• a bejelentő képzettségére és iskolai végzettségére vonatkozó dokumentumok másolatát;
• a szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati időre vonatkozó igazolást (a szakterületnek megfelelő tudományos fokozattal rendelkező személynek a képesítési feltételek megléte esetén ez nem szükséges);
• a bejelentő részletes, fényképes szakmai önéletrajzát, publikációs jegyzékét;
• az eljárási díj befizetését igazoló postai feladóvevényt vagy az átutalás igazolását.

A szakmai gyakorlati időre vonatkozó igazolásként a munkáltató által a bejelentett szakterület megjelölésével kiállított munkáltatói igazolás, valamint a vállalkozói igazolvány másolata mellékelhető.

A szakértői tevékenység megkezdéséről szóló bejelentést a   NAKVI főigazgatója, Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid úr részére kell megküldeni (postacím: 1223 Budapest, Park u. 2.).

A bejelentéshez 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni, amely egy fő szakterület és egy részterület díját foglalja magában. Ha a bejelentő a fő szakterületen belül több részterületet jelöl meg, minden további megjelölt részterület után 2000 forint díjat kell fizetni. Ha a bejelentő több fő szakterület megjelölésével kér nyilvántartásba vételt, a díjat fő szakterületenként külön-külön kell számolni. A díjfizetési kötelezettséget a NAKVI 10032000-01743276-00000000 számú számlájára vagy a NAKVI által megküldött készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni.
Az a szakértő, aki a rendelet hatálybalépését követően érvényes szakértői engedéllyel rendelkezik, annak bejelentése mellett tevékenységét határozatlan ideig folytathatja.


Szakértői tevékenység igazolásának meghosszabbítása

A szakértői tevékenység igazolásának meghosszabbításához kérelmet kell benyújtani, amely tartalmazza:

• a bejelentő nevét, születési nevét,
• születési helyét és idejét,
• anyja nevét,
• állampolgárságát,
• lakó- és tartózkodási helyét,
• elérhetőségét (telefon, fax, e-mail);
• az FVM, illetve VM által kiállított szakértői IGAZOLÁS számát;
• a bejelentés dátumát és a bejelentő aláírását.

Az igazolás meghosszabbítására vonatkozó kérelmet postai úton kell benyújtani a NAKVI főigazgatója, Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid úr részére (postacím: 1223 Budapest, Park u. 2.).

A kérelemhez mellékelni kell:
 
• a szakértői igazolás másolati példányát,
• az igazolás meghosszabbításához szükséges bejelentőlapot (letölthető a NAKVI honlapjáról.

Az a szakértő, aki a rendelet hatálybalépését követően érvényes szakértői engedéllyel rendelkezik, annak bejelentése mellett tevékenységét határozatlan ideig folytathatja.