Az Agrárminisztérium a MAHOP-7-1.1.1-2016-2016-00001 azonosító számú „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” című kiemelt projekt keretében bruttó 1.148.986.475 Ft, azaz egymilliárd-száznegyvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-négyszázhetvenöt forint támogatást nyert el.

A Projekt célja a Bizottság által elfogadott, 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) hatékony, eredményes, szabályszerű, átlátható megvalósításának és a végrehajtásáért felelős intézményrendszer magas színvonalú működésének biztosítása. A Projekt célja továbbá, hogy a MAHOP eredményes és hatékony végrehajtása érdekében, a MAHOP és a MAHOP-ben rögzített intézkedések előkészítésével, monitoringjával és ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységek, illetve az ezek során felmerült olyan költségek elszámolása, amelyek a 2016. január 1. és 2023. szeptember 30. közötti megvalósítási időszakban merülnek fel és közvetlenül kapcsolódnak a támogatott tevékenységhez. Az Európai Parlament és Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU rendeletének megfelelően az Irányító Hatóság a MAHOP végrehajtásához szükséges előkészítő, monitoring, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, értékelési, tájékoztatási és kommunikációs, panaszkezelési, audit- és kontrollintézkedéseket finanszírozza a Projekten belül az előző, a jelen és a jövőbeli programozási időszak tekintetében is, így különösen: - a projektek előkészítését és értékeléséhez biztosított segítségnyújtást; - a MAHOP eredményes irányításához szükséges intézmények megerősítését és az adminisztratív kapacitás kiépítését; - Bizottság ETHA-ról szóló jelentéseihez tanulmányokat; - az ETHA elemzésével, irányításával, monitoringjával, információcseréjével és végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket, valamint az kontrollrendszerek és a technikai és adminisztratív segítségnyújtás végrehajtásával összefüggő intézkedéseket; - az ETHA és a MAHOP jelenlegi és jövőbeli működésére vonatkozó értékeléseket, szakértői jelentések, statisztikák és tanulmányok elkészítését, - az információk terjesztésére, a hálózatépítés támogatására, a kommunikációs tevékenységek elvégzésére, a tudatosság növelésére és az együttműködés és tapasztalatcsere előmozdítására irányuló intézkedéseket, Magyarország, az Európai Unió és a harmadik országok területén is; - az irányítást, a monitoringot, az auditot, a kontrollt és az értékelést szolgáló számítógépes rendszerek üzembe helyezését, működtetését és egymással való összekapcsolását; - az értékelési módszerek javítására és az értékelési gyakorlatokra vonatkozó információcserére irányuló intézkedéseket; - kontrollal kapcsolatos intézkedéseket; - a jó gyakorlatok terjesztését annak elősegítése érdekében, hogy a tagállamok megerősítsék érintett partnerek és ernyőszervezeteik kapacitását; - a lakosság felé irányuló kommunikációban a nagyobb hatékonyság elérése és a kommunikációs tevékenységek nagyobb és erősebb szinergiájának megteremtése érdekében az Irányító Hatóság hozzá kíván járulni a halgazdálkodási támogatások népszerűsítésével kapcsolatos rendezvényekhez, kiadványok készítéséhez, marketing költségekhez. A támogatás révén valósul meg a MAHOP végrehajtásának állapotára vonatkozó folyamatos információszerzés, nyomon lehet követni a Program előrehaladását, az esetleges felmerülő módosítás szükségességét, illetve teljesíthetőek a Bizottság által előírt monitoring és jelentési kötelezettségek. Az egyes intézkedésekhez, meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan felmerülő speciális, külső szakértői feladatok elvégzése a támogatás terhére valósítható meg. Ugyancsak a támogatás felhasználásával valósítható meg a feladatok ellátásához szükséges immateriális javak beszerzése. A program megvalósításában résztvevő munkatársak esetében szükséges a folyamatos képzés, továbbképzés, különböző rendezvényeken és workshopokon való részvétel mind Magyarországon, mind a nemzetközi partnerek által megjelölt helyszíneken. A támogatás felhasználása az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 508/2014/EU EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELET-ben rögzített szabályok alapján történik,a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott elszámolhatósági szabályoknak megfelelően.